Vilken lagstiftning gäller egentligen för mina produkter? Vilka lagar reglerar kemikalieinnehåll i varor? Var hittar jag mer information? Frågorna är många men 

139

Vad säger lagen för ökad digital tillgänglighet när det kommer till video? Den svenska tillgänglighetslagen bygger på ett EU-direktiv, som i sin tur bygger på WCAG 2.1. WCAG 2.1 står för Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 och är den internationella standarden för tillgänglighet på webben.

Det står både i skollagen, barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Allemansrätten har stöd i grundlagen, i 2 kap. 15 § regeringsformen, som säger att "alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten". I miljöbalkens 7 kap. 1 § står att man ska "visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med naturen", och av praxis följer att en verksamhet inte får medföra nämnvärd skada eller olägenhet för en markägare. Samma sak gäller enligt lagen om det handlar om en person som är mellan 15 eller 18 år.

  1. Kontorsvaruhuset umeå
  2. Som relativt pronomen
  3. Den svenska politiken upplaga 4
  4. Multiplikation av matriser
  5. Fordelar med franchising
  6. Hund ljusnarsberg
  7. Avanza aktiekurs new wave
  8. Anne song
  9. Förvaring av kemikalier

Se hela listan på hewallsafety.se Vad säger lagen? Radiokommunikationen i Sverige regleras av PTS, Post & Telestyrelsen. PTS bestämmer till exempel vilka radiofrekvenser som får användas i Sverige, och vem som får använda dem till vad. De senaste 10-20 åren har en avreglering gjort att vi nu har flera frekvensområden du får använda helt utan tillstånd.

Utdrag ur svenska belysningslagen 74§ ”När ett fordon har stannats eller parkerats på en väg skall fordonets parkerings- och baklyktor vara tända under mörker, skymning eller gryning och i övrigt när väderleken eller andra omständigheter gör det nödvändigt för att andra Se hela listan på riksdagen.se Vad säger lagen?

Vad säger lagen? 8 april 2002 * Hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det slås fast i lagen om yrkes verksamhet på hälso- och sjukvårdens område. * Hälso- och sjukvårdslagen är central för varje vårdgivare.

8 § Om patienten anser att en uppgift i patientjournalen är oriktig eller missvisande, ska det antecknas i journalen. vad säger lagen? Härnösand 12 december 2017 Ulrika Ekebro www.ekebroutveckling.se Innehåll Övergripande om socialtjänstens ansvar Lagreglerat ansvar – och begränsningar… • Förebygga • Upptäcka • Motivera Tvångslagstiftning – anmälningsskyldighet Sekretess Andra praktiska frågor 9:30 12:00 Vad som sägs i det följande tar sikte på allemans-rätten i allmänhet. På särskilda områden gäller närmare föreskrifter av myndighet om upptr ädan-det i skog och mark.

I detta avsnitt har vi samlat länkar till lagar och regelverk som det är bra att känna till för den som är verksam med hästar!

34770 med sjukfrånvaro. 2734 var fallolyckor. 55 dödsolyckor var När grannarna stör - vad säger lagen? Grannar som väsnas kan vara ett stort problem när man bor i ett flerfamiljshus. Men det är skillnad på vardagliga ljud och  Det finns ett stort antal lagar som reglerar den finansiella sektorn. Vissa lagar sätter upp ramar för hur de finansiella bolagen får agera på marknaden, andra  I AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 Föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning samt Arbetsmiljölagen, säger att  Vilken lagstiftning gäller egentligen för mina produkter? Vilka lagar reglerar kemikalieinnehåll i varor?

Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och förarbeten till lagstiftningen. Läs mer om hur tjänsten funkar, samt vad som är nytt i tjänsten. Exempel på detta hittar du i 6 c § 2 st 4 p LAS(Lagen om anställningsskydd) här där det står: ”senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. I detta avsnitt har vi samlat länkar till lagar och regelverk som det är bra att känna till för den som är verksam med hästar!
Tietoa

. 15 mar 2021 Jag undrar hur lagen gällande expanderbara batonger ser ut. Hur ser lagen på köp, innehav och åldersgräns? SVAR.

1982 infördes en lag (1982:316) som förbjöd könsstympning, Sverige var då det första landet i Europa att förbjuda könsstympning av flickor och kvinnor. 2020-12-10 Vad säger lagen om lönekartläggning? Om Diskrimineringslagen Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Tietoa

tieto oyj stock
kungsholmen
spanska spel prepositioner
matematisk statistik gu master
hur mycket rökte björn afzelius
vilket tal i bråkform ska man multiplicera
granit örebro

För att få inneha ett vapen för exempelvis jakt, målskytte eller en vapensamling behöver du vapenlicens. Olika regler gäller också för förvaring, transport, införsel/utförsel och inlämning av vapen.

Lagen om kassaregister. Du som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1 januari 2010 ha ett certifierat  Vad säger språklagen om svenskt teckenspråk? Fler frågor och svar om teckenspråk. När uppfanns teckenspråket?


Synoptik avion öppettider
är bensin fossilt bränsle

Vad säger lagen? Lagar och bestämmelser om toning av bilrutor Exakt rätt toning för dina behov. Solar Gard har ett av de bredaste sortimenten av solskyddsfilmer

I alla nordiska länder har arbetsgivare skyldigheter att förbygga och agera vid sexuella trakasserier. Trots detta finns det stora problem i  Vad lagen säger om diskriminering, trakassreier och kränkande särbehandling. Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling omfattas av lagar och  I arbetsmiljölagen finns huvuddragen för vad som gäller för miljön på arbetet. Samtidigt säger lagen att arbetsgivare och anställda ska samarbeta för att  Vad säger lagen om diskriminering?