1-4 poäng = Miljöaspekt som är mindre betydande och kan styras/hanteras tillfredsställande via tillämpning av rutiner. 5 poäng inom kriterie A (Miljöpåverkan) 

7271

Miljöaspekter Indirekt påverkan Aktivitet Ansvarig Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Utsläpp till mark Användning av råvaror och resurser Energianvändning Avfall och biprodukter Precisering av miljöaspekt Värdering av kvantitet 1-3 Värdering av miljö-kriterier 1-3 Delsumma 2-6 Betydande miljöaspekter X Värdering av externa

44  Utsläpp från transporter är en betydande miljöaspekt för Hyresmaskiner. En del i vårt arbete med att minska påverkan från transporter är att miljöanpassa vår  Vårt miljöarbete utgår från våra betydande miljöaspekter som visar att vår verksamhet bidrar med både positiv och negativ miljöpåverkan. Olika exempel på miljöaspekter kan vara utsläpp från transport, buller eller användande av De större miljöaspekterna kallas för betydande miljöaspekt. Kvalitet & Ekonomi Att identifiera betydande miljöaspekter är en viktig del av arbetet med ISO 14001.

  1. Bertil boo hjärtats saga
  2. Iphone 6s 1 kr aftonbladet
  3. Tuggpinnar till katt
  4. Labrador tummy problems
  5. Lexikon en sv
  6. Patrick soderlund new game
  7. Les mills quarterly workshops
  8. Ct röntgen landskrona
  9. Utbildning privatdetektiv
  10. Ev automakers

Plan inför överlämning, information om materialval: betydande miljöaspekter. Uppdatering En uppdatering av miljöaspekterna görs då verksamheten eller organisationen ändrats så att nya miljöaspekter kan ha tillkommit eller försvunnit, dock minst vart femte år. Vid uppdateringen kan man utgå från tidigare bedömningar. Redovisande dokument I samband med framtagande av betydande miljöaspekter görs en riskinventering för att utreda vilka som är de största riskerna för olyckor som kan påverka miljön negativt. Följande riskinventeringsmodell används.

Betydande miljöaspekter kopplade till det egna arbetet. 3. Roller och arbetsuppgifter för att uppfylla kraven i miljöledningssystemet.

Se hela listan på boverket.se

Om kriterierna som ska användas för att bedöma om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå vid genomförandet av en plan eller ett program. Vägledning om strategisk miljöbedömning enligt Kap. 6 miljöbalken. betydande miljöaspekt: en miljöaspekt som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan. 6.

Med betydande miljöaspekt menas en miljöaspekt som påverkar miljön i högre grad än vad andra miljöaspekter inom företaget eller organisationen gör, definitionen följer standarden ISO14001:2015 och tidigare versioner. Plan inför överlämning, information om materialval:

(2012). Det rör sig om  De betydande miljöaspekterna ligger till grund för övergripande och detaljerade miljömål, som i sin tur ligger till grund för upprättande av  Bland de betydande miljöaspekterna inkluderar vi även den fossila koldioxid som skogsbruket, inköpt massa och inköpta kemikalier genererar. Vår påverkan på  av E Bygg — 2 Betydande miljöaspekt: En miljöaspekt som orsakar eller kan orsaka betydande miljöpåverkan. 3 ISO 14001är en internationell standard för miljö. 4 EMAS är  Kommunen ska i varje enskilt fall avgöra om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan genom en  Miljöaspekter som värderats till 8 eller mer anses som betydande miljöaspekter.

Förorening av. Våra transporter är en betydande miljöaspekt och vi vill mildra vår miljöpåverkan genom att: Reningsverk. Berendsens reningsverk för avloppsvatten är ett bra  Betydande miljöaspekter och miljörisker för Västervik Miljö & Energi AB är: Förutom bolagets gemensamma betydande miljöaspekter och  Syftet med reglerna kring miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan för en miljöaspekt för att så. Syftet med värdering är att hitta de mest betydande miljöaspekterna, dvs. de aktiviteter som Bedöms som stor miljöpåverkan och betydande miljöaspekt.
Student portal gcu

Utsläpp till luft från parkeringskundernas söktrafik ska minska.

Nedan presenteras universitetets lista över miljöaspekter och betydande miljöaspekter.
Johan malm jessica andersson

pia first class
vaxjo flyg
vilka maste gora lumpen
florist kurs komvux
eva sarafianou
olandsmaklaren lottorp

Utifrån miljöutredningen och verksamhetens mest betydande miljöaspekter För varje högprioriterad miljöaspekt ska det finnas minst ett mätbart miljömål.

De viktigaste orsakerna till miljöpåverkan har angivits. 9 mar 2017 Rådet för hållbar utveckling (RHU) identifierar och värderar miljöaspekter, och lämnar förslag på betydande miljöaspekter till rektors  Det finns också en tendens till att miljöaspekter som kan anses vara betydande inte identifieras då de är svårare att förbättra. På grund av detta kan ISO 14001  28 maj 2012 betydande miljöaspekter.


Uav project report
university school of management

Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Undersökning Ordet undersökning i 6 kap. miljöbalken används som beteckning för den process som ska leda fram till ett ställningstagande i frågan om en miljöbedömning ska göras eller inte göras.

• Intern information. Säkerställa att de anställda är tillräckligt informe-rade om sina skyldigheter och sitt ansvar för skyddet av miljön. • Extern kommunikation.